Je suis aussi  étrangère

Je suis aussi étrangère

Posted by: on Feb 22, 2016 | No Comments

(Som tiež cudzinka, pútnička)

Jaroslava Šicková-Fabrici

Galéria Statua, Bratislava, Zámocká 47
1. 3. – 23. 3. 2016 (vernisáž v 17.00)

Roky 2014 a 2015 boli pre mńa bohaté na zahraničné cesty a tvorivé pobyty spojené s výstavami sochárskej tvorby a prezentáciou mojej arteterapeutickej práce.
Po výstavách v Chicagu (júl 2014) Adam’ hall Gallery, Talianskej Florencii (október 2014), v Spectrum Care v Aucklande na Novom Zélande (marec 2015), Royal Qeensland Art society Gallery v Austrálii (april 2015), v dánskom Art centre v Billunde (máj 2015), ako aj v Prahe v ČR v Husovom zbore (september – október 2015) s názvom Je suis étrangère (voľný preklad: Som cudzinka, pútnička) predstavím svoje diela v rodnej Bratislave výstavou s modifikovaným názvom “Je suis aussi étrangère” (voľný preklad: Som tiež cudzinka, pútnička).
Interpretácií názvu je viac, ale jedna z nich je tá, že sa cítim byť niekedy viac cudzinkou doma, ako v neznámych krajinách…
Moje diela sú inšpirované nielen cestami do neznámych, cudzích krajín, ale hlavne otázkami súčasného, násilím a utečeneckou krízou poznačeného sveta.
Na výstave budú diela z kameňa, dreva, keramiky i skla ako aj koláže a inštalácie, do ktorých som zakomponovala autentické písma ľudí rôzneho veku, problémov a národností, s ktorými som sa na svojich cestách životom stretla. Najviac sú zastúpené listy od chlapca s autizmom, ktoré mi písal v priebehu cca 15 rokov, kedy som s ním ako arteterapeutka pracovala.

Výstava má motto: “Sme  pútnikmi, cudzincami na zemi…” (Ž 11,13) a časť textu prvého článku deklarácie ľudských práv a slobôd: “Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a majú konať v duchu bratstva.” (Všeobecná deklarácia ľudských práv, OSN, 10. decembra 1948).

Na versiáži výstavy bude uvedená do života aj moja nová kniha – rozšírené vydanie Základy arteterapie (Portál, 2016).

Jaroslava Šicková-Fabrici

Základy arteterapie – rozšířené vydání

Základy arteterapie – rozšířené vydání

Posted by: on Feb 1, 2016 | No Comments

Na únor 2016 se připravuje rozšířené vydání úspěšné knihy prof. Jaroslavy Šickové-Fabrici Základy arteterapie, která výjde v českém nakladatelství Portál. Kniha vyšla poprve v roce 2002 a dočkala se 2. vydání v roce 2008, avšak delší dobu již byla v knihkupectvích nedospupná. V anglickém překladu vyšla v roce 2007.

 

http://obchod.portal.cz/zaklady-arteterapie/

recenzia: Alena Sedláková – Zážitok z tvorby, zážitok z “hry” umenia

Posted by: on Jan 9, 2013 | No Comments

 

13.01.2008 – Alena Sedláková – Zážitok z tvorby, zážitok z “hry” umenia

„Srdce dáva farbu všetkému, ?o ?lovek vidí, po?uje a vie“. Johan Heinrich Pestalozzi Sme ve?mi radi, že sme sa opä? mohli stretnú? s dielom Jaroslavy Šickovej-Fabrici, ktorá vo svojej knihe Základy arteterapie predstavila svoje lie?ebnopedagogické smerovanie prostredníctvom výtvarnej tvorby a ve?kej dávky altruizmu s hendikepovanými ?u?mi. Kniha Arteterapia – ú[zá]žitkové umenie? (Petrus, 2006) pojednáva o možnosti vidie? obsah a predmet arteterapie v kontúre úžitkového umenia. Táto poloha je pod?a našich skúseností nezvy?ajná, no z nášho, ?oraz bližšieho záujmu o pomocné metódy lie?enia v špeciálnych školách ju vidíme ako fenomén nástroja jedine?ného prístupu k de?om, ktoré svoje životné rozpoloženie vnímajú ako nie?o, ?o ich od zdravých detí odlišuje, no v plnej miere nenapl?uje vzh?adom k závažným prekážkam. Jaroslava Šicková-Fabrici si prostredníctvom bohatých schopností a umeleckého vyjadrenia dokázala uvedomi? dôležitos? výtvarného umenia v živote ?loveka. Dokázala poskytnú? de?om a postihnutým jedincom zákonité sebanaplnenie, ktoré je možné najmä výtvarným umením. Áno, aj v iných druhoch umenia – ktoré arteterapia zastrešuje (terapia hudbou – muzikoterapia, terapii tancom, dramatickým prejavom a podobne) sa dá objavi? a využíva? prelínanie výtvarných umeleckých metód posledného storo?ia výtvarného umenia, ?i už v podobe dvojrozmernej alebo viacdimenzionálnej. Jaroslava Šicková-Fabrici si tentoraz vo svojej odbornej práci stanovila významné ciele, ktoré predkladá s vlastným výtvarným cítením ako sochárka aj umelky?a, ako pedagóg a terapeut, a v tejto oblasti, širokospektrálne skúsená vedecká osobnos?, ktorá svojou synkretickou publikáciou dotvára obraz terapie a li?ebných metód. Hovorí o postavení a chronológii artetearpie, o prelínaní arteterapie s výchovou, špeciálnou výchovou i sociálnou prácou (s. 25). Dôležitým je tu aj zaznamenanie zmeny paradigmy: “V sú?asnej špeciálno-pedagogickej a lie?ebno-pedagogickej praxi a teórii dochádza k zmene paradigmy. V rokoch pred 1995 sa vychádzalo z ?lenenia lekárskej terminológie, postihnutie bolo kategória, dnes sa postihnutie chápe ako dimenzia. Dochádza k odstigmatizovaniu hendikepu a hendikepovaných. Špeciálne potreby sa riešia špeciálnymi podpornými opatreniami. (…) Od roku 1995 sa používa výraz inklúzia, ktorej filozofia znie: Je normálne by? iný. Inklúzia je vlastne integrácia v širšom význame slova, je to postoj, prístup, hodnota.“(Vítková, 2004 In: Šicková-Fabrici, s. 28) Arteterapia – úžitkové umenie? Tento semiotický význam arteterapie je v sú?asnosti naozaj aj procesom, pomocou ktorého môžeme dôjs? k premene psychiky, mentálnej radosti a skúsenosti s výtvarným procesom ako skuto?nos?ou v dotyku a kontakte s dielom, s oboznámením sa výtvarným materiálom a technikami. Dokážeme viac, ak zabránime alebo nedajbože neumožníme zachova? si vz?ah ku vlastnej humánnej – výtvarnej, hudobnej, ?i tane?nej kreativite? O semiotických vz?ahoch medzi stvár?ovanými prvkami nachádzame poznámky v štúdiách, ktoré sprostredkúvajú psychológovia, pravda viac z poh?adu psychologickej analýzy die?a?a zdravého alebo die?a?a s chorobou, ktoré sa dajú ur?ova? na základe znakov detskej kresby a odlišností vo vývoji detského výtvarného prejavu iba z ?asti. Nazna?uje sa postavenie diagnostiky detí len na základe detskej kresby. Tá má však v prostredí špeciálneho školstva síce pomocné ale významné postavenie. Vo výtvarnej výchove sa stretávame s pojmami detský výtvarný prejav, výtvarné ?innosti, výtvarná tvorba. Výtvarný prejav detí zdravých alebo chorých má vlastnú výpovednú a umeleckú hodnotu. Zárove?, tieto fakty nás vedú k tomu, aby sme sa pokúsili o vlastné skúmanie takýchto prác, a h?adali sná? aj metódy práce po?as výtvarných ?inností s týmito de?mi, pretože práve výtvarná ?innos? je sú?as?ou detského života, jeho prirodzeného vývoja a poznania. Výtvarné stvár?ovanie vlastnej životnej skúsenosti nesie so sebou aj istú formu autoterapie alebo arteterapie. Arteterapiou sa dá dôjs? pomerne ?aleko, no ešte stále je potrebná sociálna náklonnos? našej spolo?nosti k umelcom, umeniu a tvorbe, pretože je dôležité zachova? racionálne videnie ?udských hodnôt a života. Knihu odporú?ame všetkým, ktorí sa snažia o pochopenie podstaty a skuto?nej kreatívnej ?innosti prostredníctvom výtvarného umenia.