NOVÉ! Dvojročné štúdium arteterapie: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby – Základy arteterapie (2018-2019)

Posted by: on Feb 1, 2018 | No Comments

OZ Terra therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii oznamuje, že otvára nový ročník štúdia: Intervencia umením – arteterpia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby s názvom Základy arteterappie

Forma vzdelávania: externé

Dĺžka vzdelávania: štúdium v rozsahu 260 hodín, pozostávajúce z 5 víkendových stretnutí a dvoch 5 dńových sústredení( mimo Bratislavy)

Podmienka pre prijatie:

 • ukončený (alebo prebiehajúci) najmenej Bc. stupeň
 • vysokoškolského štúdia, resp. po posúdení predpokladov a motivácie možná aj výnimka

Ukončenie vzdelávania:

 • vypracovanie a obhajenie písomnej záverečnej práce
 • udelenie certifikátu arteterapeuta

Cieľová skupina:

Štúdium je určené pre záujemcov z radov pedagogických pracovníkov (liečební, špeciálni pedagógovia, psychológovia), výtvarníkov, zdravotníckych pracovníkov vo výchovných a liečebných ústavoch, ktorí by chceli arteterapiu uplatniť vo svojej praxi. Cieľom štúdia je poskytnúť jeho účastníkom základné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a zážitkové skúsenosti obsiahnuté v koncepte spirituálne – ekologickej arteterapie.

Garant štúdia: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

Oslovení lektori kurzov:

 • PhDr. Viera Andreánska, PhD., psychologička, psychoterapeutka
 • Mgr. Mariana Kováčová, PhD., arteterapeutka
 • Dr. Tamar Hazut, Izrael, arteterapeutka
 • Mgr. Andrea Orosová, PhD., liečebná pedagogička, arteterapeutka
 • Mgr. Zuzana Ťulák- Krčmáriková, PhD
 • Mgr. Peter Trepáč
 • Mgr. Lucia Rusnáková
 • PhDr. Evžen Perout, arteterapeut, ČR
 • Ján Šicko, akad. sochár, výtvarník, pedagóg
 • Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD., výtvarníčka, arteterapeutka

 Priebeh štúdia:

Predpokladané zahájenie: marec 2018

Víkendové stretnutia

Miesto konania: Bratislava, Rajtákova 50

Počet: 5 víkendových stretnutí, dve 5 dňové sústredenia

Rozsah víkendových stretnutí:

 • piatok 8.00 do 19.00
 • sobota 8.00 do 19.00

Poplatky za štúdium:

Poplatok za celé štúdium (260 hodín) 2000 EUR. Poplatok za štúdium zahŕňa odmenu pre lektorov, prenájom miestností, výtvarný materiál (papiere, farby, hlina, kameň, dláta, štetce, vypaľovanie v keramickej peci), ako aj administratívne a manipulačné náklady organizátora, tlmočenie z anglického jazyka. Cena nezahŕňa cestovné, stravné a ubytovacie náklady pre účastníkov kurzu Poplatok je možné uhrádzať aj v 2 splátkach, pričom výška prvej splátky je 1.000,- EUR a je splatná pred začiatkom štúdia v marci 2018 v termíne, ktorý bude upresnený v zmluve o štúdiu. Druhá splátka 1000 EUR je splatná v septembri 2018.

Pri zaplatení celej sumy jednorázovo je zľava 7% teda 1860 Euro

Informácie o prijímacom konaní:

 • termín záväzného podania prihlášky: do 20. 2.2018
 • termín zverejnenia výsledkov o prijatí / neprijatí na štúdium: 28.2.2018

Podmienky prijatia pre uchádzačov:

Záujemcovia o absolvovanie štúdia arteterapie pošlú na adresu OZ Terra therapeutica – Inštitút vzdelávania v arteterapii, Rajtákova 50, 841 03 Bratislava, SR

 • záväznú prihlášku, vyplnenú a podpísanú
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (25,- Euro)*
 • profesijný životopis v rozsahu 1-2 strany
 • motivačný list, vysvetľujúci motívy záujemcu o štúdium
 • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní – nemusí byť úradne overená

O prijatí na kurz rozhoduje prijímacia komisia Inštitútu vzdelávania v arteterapii na základe posúdenia splnenia podmienok prijímacieho konania.

Prijímacia komisia vyberie zo záujemcov tých, ktorí spĺňajú kritéria pre prijatie a náležite prejavia záujem a motiváciu pre absolvovanie tohto kurzu, a to na základe predložených podkladov.

Inštitút vzdelávania v arteterapii si vyhradzuje právo pozvať niektorých uchádzačov na osobný pohovor, termín a miesto konania bude oznámený vybraným záujemcom vopred.

V prípade uvoľnenia miesta v kurze arteterapie Inštitút vzdelávania v arteterapii ponúkne uvoľnené miesto záujemcovi, ktorý sa v záverečnom hodnotení prijímacieho konania umiestnil ako ďalší v poradí.

Prihláška na stiahnutie: TU.

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE (konferencia)

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE (konferencia)

Posted by: on Nov 9, 2017 | No Comments

Asociácia slovenských arteterapeutov, Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica organizujú

arteterapeutickú konferenciu

SVETLO A TIEŇ – ARTETERAPIA V PROCESE SOCIALIZÁCIE

Kdy: 9. 12. 2017

Kde: Pedagogická fakulta Univerzity Mateje Bela, Ružová 13, Banská Bystrica

 

Odborná garantka: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD. akad.soch.

 

Supervízny arteterapeutický seminár s Dr. Tamar Hazut

Posted by: on Nov 8, 2017 | No Comments

 OZ Terra Therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii Vás srdečne pozýva na

Supervízny arteterapeutický seminár

s významnou izraelskou arteterapeutkou

Dr. Tamar Hazut  – Univerzita v Haife, Izrael

 

dátum:  4. december  2017

 

čas: od 10, 00 do 19, 00 hod ( 8, 5 hodín)

cena : 80 Euro

miesto: Centrum OZ Terra therapeutica v Lamači , Rajtákova 50, Bratislava.

 

V cene je  zahrnutý lektorský honorár za supervíziu, výtvarný materiál, certifikát o účasti a malé občerstvenie.

 

Tešíme sa na Vás!