Dvojročné štúdium: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby (2017-2018)

Posted by: on Nov 9, 2016 | No Comments

OZ Terra therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii oznamuje, že otvára ďaší ročník dvojročného štúdia: Intervencia umením – arteterpia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby.


Forma vzdelávania: externé


Dĺžka vzdelávania: dvojročné štúdium v rozsahu 260 hodín, pozostávajúce z

6 víkendových stretnutí

dvoch sedem dňových sústredení

Podmienka pre prijatie:

ukončený (alebo prebiehajúci) najmenej Bc. stupeň

vysokoškolského štúdia, resp. po posúdení predpokladov a motivácie  možná  aj výnimka

Ukončenie vzdelávania:

vypracovanie písomnej záverečnej práce

udelenie certifikátu arteterapeuta

Cieľová skupina:

Štúdium je určené pre záujemcov z radov pedagogických  pracovníkov (liečební, špeciálni pedagógovia, psychológovia), výtvarníkov, zdravotníckych pracovníkov vo výchovných a liečebných ústavoch, ktorí by chceli arteterapiu uplatniť vo svojej praxi.

Cieľom štúdia je poskytnúť jeho účastníkom teoretické vedomosti, praktické zručnosti a zážitkové skúsenosti  obsiahnuté v koncepte spirituálne – ekologickej arteterapie.

Garant štúdia: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

Oslovení lektori kurzov:

PhDr. Viera Andreánska, PhD., psychologička, psychoterapeutka

Bc. Mirek Huptych, spisovateľ a výtvarník

Prof. PhDr. Vladimír Labáth, PhD., psychoterapeut, liečebný pedagóg

Dr. Tamar Hazut

Mgr. Andrea Orosová, PhD., liečebná pedagogička, arteterapeutka

PhDr. Evžen Perout, arteterapeut

Doc. PaedDr. Jan Slavík, PhD., arteterapeut, pedagóg

Ján Šicko, akad. sochár, výtvarník, pedagóg

Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD., výtvarníčka, arteterapeutka

 

Priebeh štúdia:

Predpokladané zahájenie: Marec 2017

Víkendové stretnutia

Miesto konania: Bratislava

Počet: 6 víkendových stretnutí

Rozsah víkendových stretnutí:
piatok 8.00 do 19.00

sobota  8.00 do 19.00

Sústredenia

Miesto konania: mimo Bratislavy, miesto bude včas oznámené

Počet: 2 sústredenia

Rozsah: každé po 7 dní

Poplatky za štúdium:

Poplatok za celé štúdium (260 hodín)  2000,- EUR. Poplatok za štúdium zahŕňa odmenu pre lektorov, prenájom miestností, výtvarný materiál (papiere, farby, hlina, kameň, dláta, štetce, vypaľovanie v keramickej peci), ako aj administratívne a manipulačné náklady organizátora, tlmočenie z anglického jazyka. Cena nezahŕňa cestovné, stravné a ubytovacie náklady pre  účastníkov kurzu  Poplatok je možné uhrádzať aj v  2 splátkach, pričom výška prvej splátky je 1.000,- EUR a je splatná pred začiatkom štúdia v marci 2017  v termíne, ktorý bude spresnený v zmluve o štúdiu. Druhá splátka 1.000,-  EUR je splatná  v septembri  2017.

V prípade zaplatenia sumy  jednorázovo je zľava 7 % teda 1.860,-  EUR

Informácie o prijímacom konaní

termín záväzného podania prihlášky: do 31.1.2017

termín zverejnenia výsledkov o prijatí / neprijatí na štúdium: 28.2.2017

Podmienky prijatia  pre uchádzačov:

Záujemcovia o absolvovanie štúdia arteterapie pošlú na adresu OZ Terra therapeutica – Inštitút vzdelávania v arteterapii,  Rajtákova 50, 841 03 Bratislava, SR

                záväznú prihlášku, vyplnenú a podpísanú,

                doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (25,- Euro)*

                profesijný životopis v rozsahu 1-2 strany

                motivačný list, vysvetľujúci motívy záujemcu o štúdium

                kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní -nemusí byť úradne overená

O prijatí na kurz rozhoduje prijímacia komisia Inštitútu vzdelávania v arteterapii na základe posúdenia splnenia  podmienok prijímacieho konania.

Prijímacia komisia vyberie zo záujemcov tých, ktorí spĺňajú kritéria pre prijatie a náležite prejavia záujem a motiváciu pre absolvovanie tohto kurzu, a to na základe predložených podkladov.

Inštitút vzdelávania v arteterapii si vyhradzuje právo pozvať niektorých uchádzačov na osobný pohovor, termín a miesto konania bude oznámený vybraným záujemcom vopred.

V prípade uvoľnenia miesta v kurze arteterapie Inštitút vzdelávania v arteterapii ponúkne uvoľnené miesto záujemcovi, ktorý sa v záverečnom hodnotení prijímacieho konania umiestnil ako ďalší v poradí.

Inštitút vzdelávania v arteterapii oznámi všetkým úspešným uchádzačom, ktorí nebudú v tomto roku prijatí z dôvodu nedostatku miesta, otvorenie ďalšieho ročníka kurzu s tým, že ich záväzné prihlášky budú posudzované prednostne.

 

Prihláška na stiahnutie: TU.