Dvojročné štúdium arteterapie: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby – Základy arteterapie (2019-2020)

Posted by: on Jan 6, 2019 | No Comments

OZ Terra therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii oznamuje, že otvára nový ročník štúdia: Intervencia umením – arteterpia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby s názvom Základy arteterapie.

Forma vzdelávania: externé

Dĺžka vzdelávania: štúdium v rozsahu 260 hodín, pozostáva z 5 víkendových stretnutí, dvoch 5 dńových sústredení a jedného záverečného 1 dńového  stretnutia

V roku 2019 z 3 víkedových stretnutí  a jedného 5 dńoveho  sústredenia (mimo Bratislavy) a v roku 2020 z dvoch víkendových stretnutí a jedného 5 dňového  sústredenia  (mimo Bratislavy) plus jedného   záverečného jednodňového stretnutia: (december 2020), kde si študenti budú obhajovať svoje záverečné práce (v Bratislave).

Podmienka pre prijatie:

• ukončený (alebo prebiehajúci) Bc. Alebo Mgr. stupeň vysokoškolského štúdia

• Ukončenie vzdelávania:

• vypracovanie a obhajenie písomnej záverečnej práce

• udelenie certifikátu

Cieľová skupina:

Štúdium je určené pre záujemcov z radov pedagogických pracovníkov (liečební, špeciálni pedagógovia, psychológovia), výtvarníkov, zdravotníckych pracovníkov vo výchovných a liečebných ústavoch, ktorí by chceli arteterapiu uplatniť vo svojej praxi. Cieľom štúdia je poskytnúť jeho účastníkom základné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a zážitkové skúsenosti obsiahnuté v koncepte spirituálne – ekologickej arteterapie.

Garant štúdia: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

Oslovení lektori kurzov:

• PhDr. Viera Andreánska, PhD., psychologička, psychoterapeutka

• Dr. Tamar Hazut, Izrael, arteterapeutka

• Mgr. Andrea Orosová, PhD., liečebná pedagogička, arteterapeutka

• Ján Šicko, akad. sochár, výtvarník, pedagóg

• Zuzana Ťulák-Krčmáriková. PhD

• Mgr. Peter Trepáč

Priebeh štúdia:

Predpokladané zahájenie: marec 2019

Víkendové stretnutia mimo Bratislavy

Miesto konania: Bratislava, Rajtákova 50

Počet: 5 víkendových stretnutí, dve 5 dňové sústredenia plus jednodnove obhajoby

Rozsah víkendových stretnutí:

• piatok 8.00 do 19.00

• sobota 8.00 do 19.00

Poplatky za štúdium:

Poplatok za celé štúdium (260 hodín) 2000 EUR. Poplatok za štúdium zahŕňa lektorské honoráre , prenájom miestností, výtvarný materiál (papiere, farby, hlina, dláta, štetce, vypaľovanie v keramickej peci), ako aj administratívne a manipulačné náklady organizátora, tlmočenie z anglického jazyka. Cena nezahŕňa cestovné, stravné a ubytovacie náklady pre účastníkov kurzu. Poplatok je možné uhrádzať aj v 2 splátkach, pričom výška prvej splátky je 1.000,- EUR a je splatná pred začiatkom štúdia v marci 2019 v termíne, ktorý bude upresnený v zmluve o štúdiu. Druhá splátka 1000 EUR je splatná v septembri 2019.

Pri zaplatení celej sumy jednorázovo je zľava 7% teda 1860 Euro

 

Informácie o prijímacom konaní:

• termín záväzného podania prihlášky: do 20. 2.2019

• termín zverejnenia výsledkov o prijatí / neprijatí na štúdium: 28.2.2019

 

Podmienky prijatia pre uchádzačov:

Záujemcovia o absolvovanie štúdia arteterapie pošlú na adresu OZ Terra therapeutica – Inštitút vzdelávania v arteterapii, Rajtákova 50, 841 03 Bratislava, SR

• záväznú prihlášku, vyplnenú a podpísanú

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (25,- Euro)*

• profesijný životopis v rozsahu 1-2 strany

• motivačný list, vysvetľujúci motívy záujemcu o štúdium

• kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní – nemusí byť úradne overená

 

O prijatí na kurz rozhoduje prijímacia komisia Inštitútu vzdelávania v arteterapii na základe posúdenia splnenia podmienok prijímacieho konania.

Prijímacia komisia vyberie zo záujemcov tých, ktorí spĺňajú kritéria pre prijatie a náležite prejavia záujem a motiváciu pre absolvovanie tohto kurzu, a to na základe predložených podkladov.

Inštitút vzdelávania v arteterapii si vyhradzuje právo pozvať niektorých uchádzačov na osobný pohovor, termín a miesto konania bude oznámený vybraným záujemcom vopred.

V prípade uvoľnenia miesta v kurze arteterapie Inštitút vzdelávania v arteterapii ponúkne uvoľnené miesto záujemcovi, ktorý sa v záverečnom hodnotení prijímacieho konania umiestnil ako ďalší v poradí.

 

Prihláška na stiahnutie: TU.