Dvojročné štúdium arteterapie: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby – Základy arteterapie (2021-2022)

Posted by: on Aug 27, 2021 | No Comments

OZ Terra therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii oznamuje, že otvára

nový ročník štúdia Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby s názvom

Základy arteterapie

 

Forma vzdelávania: externá, kombinovaná online a prezenčne podľa aktuálnej epidemiologickej situácie

Dĺžka vzdelávania: 2 roky

štúdium v rozsahu 260 hodín, pozostáva z 6 víkendových stretnutí, dvoch 5 dńových sústredení. V roku 2021 z 3 víkendových stretnutí  a jedného 5 dńoveho sústredenia a v roku 2022 z toch víkendových stretnutí a jedného 5 dňového sústredenia.

Podmienka pre prijatie:

• ukončený (alebo prebiehajúci) Bc. alebo Mgr. stupeň vysokoškolského štúdia

Ukončenie vzdelávania:

• vypracovanie a obhájenie písomnej záverečnej práce

• udelenie certifikátu

Cieľová skupina:

Štúdium je určené pre záujemcov z radov pedagogických pracovníkov (liečební, špeciálni pedagógovia, psychológovia), výtvarníkov, zdravotníckych pracovníkov vo výchovných a liečebných ústavoch, ktorí by chceli arteterapiu uplatniť vo svojej praxi. Cieľom štúdia je poskytnúť jeho účastníkom základné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a zážitkové skúsenosti obsiahnuté v koncepte Spirituálne – ekologickej arteterapie.

Garant štúdia: 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

Lektori:

• PhDr. Viera Andreánska, PhD., psychologička, psychoterapeutka, SR

• Dr. Tamar Hazut, arteterapeutka, Izrael

• Mgr. Andrea Orosová, PhD., liečebná pedagogička, arteterapeutka, SR

• Ján Šicko, akad. sochár, výtvarník, pedagóg, SR

• Vibeke Skov, arteterapeutka, Dánsko

• Mgr. Jiří Mach, arteterapeut, psychoterapeut, teológ,  ČR

• Eliane Stefango, MA,  arteterapeutka , psychologička, USA

• Doc. Iwona Bigos-Bugojska, PhD, výtvarníčka, arteterapeutka, Poľsko

Priebeh štúdia:

Predpokladané zahájenie: október 2021

Miesto konania: Bratislava, Rajtákova 50 alebo online

Počet: 6 víkendových stretnutí, dve 5 dňové sústredenia

Rozsah víkendových stretnutí:

• sobota 8.00 do 19.00

• nedeľa 8.00 do 19.00

Poplatky za štúdium:

Poplatok za celé štúdium (260 hodín) je  2200 EUR.

Poplatok za štúdium zahŕňa:

  • lektorské honoráre,
  • prenájom miestností,
  • výtvarný materiál (papiere, farby, hlina, dláta, štetce, výpal v keramickej peci),
  • študijný materiál (pracovné listy a odborné texty a manuály),
  • administratívne a manipulačné náklady organizátora,
  • tlmočenie z anglického jazyka,
  • vystavenie Cerifikátu.

Cestovné náklady a stravu ako aj ubytovacnie počas stretnutí si hradia účastníci štúdia sami.

Poplatok je možné uhrádzať aj v 2 splátkach, pričom výška prvej splátky je 1.200,- EUR a je splatná pred začiatkom štúdia v termíne, ktorý bude upresnený v zmluve o štúdiu, ktorú Inštitút uzavrie s každým prijatým účastnikom. Druhá splátka 1000 EUR je splatná v roku 2022.

Pri zaplatení sumy za štúdium jednorázovo je zľava 11% teda 1980 Euro.

Informácie o prijímacom konaní:

• termín záväzného podania prihlášky: do 15.9 .2021

• termín zverejnenia výsledkov o prijatí / neprijatí na štúdium: 5. 10. 2021

Podmienky prijatia pre uchádzačov:

Záujemcovia o absolvovanie štúdia arteterapie pošlú na adresu OZ Terra therapeutica – Inštitút vzdelávania v arteterapii, Rajtákova 50, 841 03 Bratislava, SR

• záväznú prihlášku, vyplnenú a podpísanú

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (25,- Euro)*

• profesijný životopis v rozsahu 1-2 strany

• motivačný list, vysvetľujúci motívy záujemcu o štúdium

• kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní – nemusí byť úradne overená

 

O prijatí na kurz rozhoduje prijímacia komisia Inštitútu vzdelávania v arteterapii na základe posúdenia splnenia podmienok prijímacieho konania.

Prijímacia komisia vyberie zo záujemcov tých, ktorí spĺňajú kritéria pre prijatie a náležite prejavia záujem a motiváciu pre absolvovanie tohto kurzu, a to na základe predložených podkladov.

Inštitút vzdelávania v arteterapii si vyhradzuje právo pozvať niektorých uchádzačov na osobný pohovor, termín a miesto konania bude oznámený vybraným záujemcom vopred.

V prípade uvoľnenia miesta v kurze arteterapie Inštitút vzdelávania v arteterapii ponúkne uvoľnené miesto záujemcovi, ktorý sa v záverečnom hodnotení prijímacieho konania umiestnil ako ďalší v poradí.

Přihláška ke stažení zde: 2021_Prihlaska