Dvojročné štúdium arteterapie: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby – Základy arteterapie (2020-2021)

Posted by: on Feb 19, 2020 | No Comments

OZ Terra therapeutica, Inštitút vzdelávania v arteterapii oznamuje, že otvára

nový ročník štúdia Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby s názvom

Základy arteterapie

 

Forma vzdelávania: externá

Dĺžka vzdelávania: 2 roky

štúdium v rozsahu 260 hodín, pozostáva z 6 víkendových stretnutí, dvoch 5 dńových sústredení. V roku 2020 z 3 víkendových stretnutí  a jedného 5 dńoveho sústredenia (mimo Bratislavy) a v roku 2021 z toch víkendových stretnutí a jedného 5 dňového sústredenia (mimo Bratislavy) v decemberi 2021 si študenti budú obhajovať svoje záverečné práce v Bratislave.

Podmienka pre prijatie:

• ukončený (alebo prebiehajúci) Bc. alebo Mgr. stupeň vysokoškolského štúdia

Ukončenie vzdelávania:

• vypracovanie a obhájenie písomnej záverečnej práce

• udelenie certifikátu

Cieľová skupina:

Štúdium je určené pre záujemcov z radov pedagogických pracovníkov (liečební, špeciálni pedagógovia, psychológovia), výtvarníkov, zdravotníckych pracovníkov vo výchovných a liečebných ústavoch, ktorí by chceli arteterapiu uplatniť vo svojej praxi. Cieľom štúdia je poskytnúť jeho účastníkom základné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a zážitkové skúsenosti obsiahnuté v koncepte Spirituálne – ekologickej arteterapie.

Garant štúdia: 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

Oslovení lektori kurzov:

• PhDr. Viera Andreánska, PhD., psychologička, psychoterapeutka

• Dr. Tamar Hazut, Izrael, arteterapeutka

• Mgr. Andrea Orosová, PhD., liečebná pedagogička, arteterapeutka

• Ján Šicko, akad. sochár, výtvarník, pedagóg

a ďalší podľa akuálnych možností

Priebeh štúdia:

Predpokladané zahájenie: máj  2020  začiatok výučby sa presúva na september 2020

Miesto konania: Bratislava, Rajtákova 50

Počet: 6 víkendových stretnutí, dve 5 dňové sústredenia

Rozsah víkendových stretnutí:

• sobota 8.00 do 19.00

• nedeľa 8.00 do 19.00

Poplatky za štúdium:

Poplatok za celé štúdium (260 hodín) je  2000 EUR.

Poplatok za štúdium zahŕňa:

  • lektorské honoráre,
  • prenájom miestností,
  • výtvarný materiál (papiere, farby, hlina, dláta, štetce, výpal v keramickej peci),
  • študijný materiál (pracovné listy a odborné texty a manuály),
  • administratívne a manipulačné náklady organizátora,
  • poplatok za ubytovanie počas dvoch letných 5 dňových sústrední mimo Bratislavy,
  • tlmočenie z anglického jazyka,
  • vystavenie Cerifikátu.

Cestovné náklady a stravu ako aj  ubytovacnie počas stretnutí v Bratislave si hradia účastníci štúdia sami.

Poplatok je možné uhrádzať aj v 2 splátkach, pričom výška prvej splátky je 1.000,- EUR a je splatná pred začiatkom štúdia v máji 2020 v termíne, ktorý bude upresnený v zmluve o štúdiu, ktorú Inštitút uzavrie s každým prijatým účastnikom. Druhá splátka 1000 EUR je splatná v septembri 2020.

Pri zaplatení sumy za štúdium jednorázovo je zľava 7% teda 1860 Euro.

Informácie o prijímacom konaní:

• termín záväzného podania prihlášky: do 31.5 .2020

• termín zverejnenia výsledkov o prijatí / neprijatí na štúdium: 20. 6. 2020

Podmienky prijatia pre uchádzačov:

Záujemcovia o absolvovanie štúdia arteterapie pošlú na adresu OZ Terra therapeutica – Inštitút vzdelávania v arteterapii, Rajtákova 50, 841 03 Bratislava, SR

• záväznú prihlášku, vyplnenú a podpísanú

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (25,- Euro)*

• profesijný životopis v rozsahu 1-2 strany

• motivačný list, vysvetľujúci motívy záujemcu o štúdium

• kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní – nemusí byť úradne overená

 

O prijatí na kurz rozhoduje prijímacia komisia Inštitútu vzdelávania v arteterapii na základe posúdenia splnenia podmienok prijímacieho konania.

Prijímacia komisia vyberie zo záujemcov tých, ktorí spĺňajú kritéria pre prijatie a náležite prejavia záujem a motiváciu pre absolvovanie tohto kurzu, a to na základe predložených podkladov.

Inštitút vzdelávania v arteterapii si vyhradzuje právo pozvať niektorých uchádzačov na osobný pohovor, termín a miesto konania bude oznámený vybraným záujemcom vopred.

V prípade uvoľnenia miesta v kurze arteterapie Inštitút vzdelávania v arteterapii ponúkne uvoľnené miesto záujemcovi, ktorý sa v záverečnom hodnotení prijímacieho konania umiestnil ako ďalší v poradí.

Přihláška ke stažení zde: 2020_Prihlaska