Dvojročné štúdium arteterapie: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby – Základy arteterapie (2023–2024 II. nová skupina )

Posted by: on May 31, 2023 | No Comments

Forma vzdelávania: externá, kombinovaná online a prezenčne podľa aktuálnej epidemiologickej situácie

Dĺžka vzdelávania: 2 roky

štúdium v rozsahu 260 hodín, pozostáva z 8 víkendových stretnutí a jedného 5 dńového sústredenia  na konci štúdia. . V roku 2023  sa uskutočnía 3 víkendové stretnutia   a v roku 2024   5 víkendových stretnutí a jedno  5 dňové sústredenie, konzultácie k záverečným prácam.

Nový ročník štúdia Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby s názvom Základy arteterapie.

Prihláška na stiahnutie + pokyny k úhrade poplatku tu.

Podmienka pre prijatie:

• ukončený  Bc. alebo Mgr. stupeň vysokoškolského štúdia

Ukončenie vzdelávania:

• vypracovanie a obhájenie písomnej záverečnej práce

• udelenie certifikátu

Cieľová skupina:

Štúdium je určené pre záujemcov z radov pedagogických pracovníkov (liečební, špeciálni pedagógovia, psychológovia), výtvarníkov, zdravotníckych pracovníkov vo výchovných a liečebných ústavoch, ktorí by chceli arteterapiu uplatniť vo svojej praxi. Cieľom štúdia je poskytnúť jeho účastníkom základné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a zážitkové skúsenosti obsiahnuté v koncepte Spirituálne – ekologickej arteterapie.

Garant štúdia: 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

Lektori:

• PhDr. Viera Andreánska, PhD., psychologička, psychoterapeutka, SR

. Mgr. Andrea Orosová, PhD., liečebná pedagogička, arteterapeutka, SR

• Ján Šicko, akad. sochár, výtvarník, pedagóg, SR

• Eliane Stefango, MA,  arteterapeutka , psychologička, USA

Tamar Hazut,  arteterapeutka , Izrael

Priebeh štúdia:

 

Predpokladané zahájenie štúdia október 2023

Miesto konania: Bratislava, Rajtákova 50 •

Časy vikendových stretnutí :

sobota 9.00 do 19.00

• nedeľa 9.00 do 17.00

Poplatky za štúdium:

Poplatok za celé štúdium  plus udelenie certifikatu  je  3000 EUR.

Poplatok za štúdium zahŕňa:

  • lektorské honoráre,
  • prenájom miestností,
  • výtvarný materiál (papiere, farby, hlina, dláta, štetce, výpal v keramickej peci),
  • študijný materiál (pracovné listy a odborné texty a manuály),
  • administratívne a manipulačné náklady organizátora,
  • tlmočenie z anglického jazyka,
  • vystavenie Cerifikátu.

Cestovné náklady a stravu ako aj ubytovacnie počas stretnutí si hradia účastníci štúdia sami.

Poplatok je možné uhradiť aj v 2 splátkach, pričom výška prvej splátky je 2000 – EUR a je splatná pred začiatkom štúdia v roku 2023 v termíne, ktorý bude upresnený v zmluve o štúdiu, ktorú Inštitút uzavrie s každým prijatým účastnikom. Druhá splátka 1000 EUR je splatná v roku 2024.

Pri zaplatení sumy za štúdium jednorázovo je zľava 5 % teda 2 850 Euro.

Informácie o prijímacom konaní:

• termín záväzného podania prihlášky: do 30. 6. 2023

• termín zverejnenia výsledkov o prijatí / neprijatí na štúdium:   august 2023

Podmienky prijatia pre uchádzačov:

Záujemcovia o štúdium  pošlú naskenované vyplnené dokumenty na emailovú adresu: jaroslavasickova @ gmail . com
alebo poštou  na adresu: Terra therapeutica, Rajtákova 50, 841 03 Bratislava

• záväznú prihlášku, vyplnenú a podpísanú

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (35 ,- Euro)*

• profesijný životopis v rozsahu 1-2 strany

• motivačný list, vysvetľujúci motívy záujemcu o štúdium

• kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní – nemusí byť úradne overená

 

O prijatí na kurz rozhoduje prijímacia komisia Inštitútu vzdelávania v arteterapii na základe posúdenia splnenia podmienok prijímacieho konania.

Prijímacia komisia vyberie zo záujemcov tých, ktorí spĺňajú kritéria pre prijatie a náležite prejavia záujem a motiváciu pre absolvovanie tohto kurzu, a to na základe predložených podkladov.

Inštitút vzdelávania v arteterapii si vyhradzuje právo pozvať niektorých uchádzačov na osobný pohovor, termín a miesto konania bude oznámený vybraným záujemcom vopred.

V prípade uvoľnenia miesta v kurze arteterapie Inštitút vzdelávania v arteterapii ponúkne uvoľnené miesto záujemcovi, ktorý sa v záverečnom hodnotení prijímacieho konania umiestnil ako ďalší v poradí.