NOVÝ ROČNÍK arte štúdia

Posted by: on Jun 12, 2013 | No Comments

Najnovšie aktuality!

Z dôvodu veľkého počtu záujemcov o štúdium Inštitút vzdelávania v areteterapii  rozhodol  o  otvorení druhej skupiny v šk.roku 2013/ 2014.

Dôležitý termín podania prihlášok:  30.6.2013

Inštitút vzdelávania v arteterapii
otvára dvojročné akreditované štúdium: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby

Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica ponúka v školských rokoch 2013-2014 dvojročný akreditovaný kurz arteterapie organizovaný formou 7 víkendových stretnutí a dvoch 5 dňových sústredení v rozsahu 260 hod.plus 10 hod.supervízia na záver kurzu, cena za celé štúdium  t.j 270 hodín  je 2000 euro.

Pri platbe za celé štúdium jednorázovo  je cena nižšia o 7 %.

Možnosť dohodnutia  individuálneho splátkového kalendára.

Dôležité termíny: 
Podanie záväzných prihlášok do 30. 6. 2013, vrátane motivačného listu, dokladu o vzdelaní a životopisu Ukončenie prijímacieho konania a oznámenie jeho výsledku: 5.7:.2013

Sprievodný list a prihláška: Aktualizovaná prihláška
Informácie o otvorení štúdia: Aktualizované informácie o štúdiu

Predpokladaný začiatok štúdia: september-október 2013

Kurz je určený pedagogickým pracovníkom, psychológom, špeciálnym a liečebným pedagógom, sociálnym a zdravotníckym pracovníkom, umelcom, ako aj všetkým tým, ktorí chcú využiť arteterapiu v praxi. Kurz sa skladá z prednášok a workshopov.

Lektori sú uznávanými odborníkmi vo svojom odbore:

 • Prof.PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD., akad.soch.
 • Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
 • PaedDr. Evžen Perout
 • PhDr. Viera Andreanská, CSc.
 • Ján Šicko, akad.soch.
 • Doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.
 • Mgr. Andrea Orosová, PhD.
 • PhDr. Dana Kubalová- Paraličová, PhD
 • Prof. Vlado Labáth, PhD
 • Bc.Miroslav Huptych
 • Prof.Erich Mistrík, Phd
 • Prof.Ladislav  Čarný,akad.mal.

S odborným obsahom v predmetovej skladbe:

 • Teoretické východiská arteterapie, Všeobecná vývinová psychológia, Kapitoly z dejín umenia, Symbol a jeho význam v arteterapii, Poruchy detského vývinu, Vývin detskej kresby, Filozofická reflexia umenia, Náboženstvá a umenie, ich vzťah a terapeutický potenciál .
 • Metódy arteterapie, výtvarné materiály a média v arteterapii, Arteterapia a psychoterapia, Symbolika a význam farieb v arteterapii, Psychológia osobnosti, Výtvarná tvorba, Interpretácia tvorby frekventanta kurzu, Tvorivé písanie, Právne aspekty uplatnenia arteterapie v praxi.
 • Ciele a špecifiká arteterapie u jednotlivých problémových a vekových skupín, Psychiatria, Arteterapia s jedincami s duševnou poruchou, Diagnostické možnosti arteterapie, výtvarná tvorba a interpretácia vlastnej tvorby
 • Cvičenia skupinovej arteterapie, Modelovanie z hliny, Práca v kameni, Koláž, Diagnostika vlastnej tvorby  .
 • Kurz bude ukončený vypracovaním písomnej práce a jej ústnou prezentáciou pred kolegami a lektormi. Absolvent obdrží certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR.