Dvojročné štúdium: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby

Posted by: on Jan 7, 2016 | No Comments

Informácie o štúdiu:

Akreditované vzdelávanie: 2 ročné štúdium arteterapie
Forma vzdelávania:
externé
Dĺžka vzdelávania:
dvojročné štúdium v rozsahu 260 hodín, pozostávajúce z

 • 6 víkendových stretnutí
 • dvoch sedem dňových sústredení

Podmienka pre prijatie:

 • ukončený (alebo prebiehajúci) najmenej Bc. stupeň
 • vysokoškolského štúdia, resp. po posúdení predpokladov a motivácie  možná  aj výnimka

Ukončenie vzdelávania:

 • vypracovanie písomnej záverečnej práce
 • udelenie certifikátu arteterapeuta

Cieľová skupina:

Štúdium je určené pre záujemcov z radov pedagogických  pracovníkov (liečební, špeciálni pedagógovia, psychológovia), výtvarníkov, zdravotníckych pracovníkov vo výchovných a liečebných ústavoch, ktorí by chceli arteterapiu uplatniť vo svojej praxi.

Cieľom štúdia je poskytnúť jeho účastníkom teoretické vedomosti, praktické zručnosti a zážitkové skúsenosti  obsiahnuté v koncepte spirituálne – ekologickej arteterapie.

Garant štúdia: prof. PaedDr. Jaroslava Šicková – Fabrici, akad. soch., PhD.

Oslovení lektori kurzov:

 • PhDr. Viera Andreánska, PhD., psychologička, psychoterapeutka
 • Bc.  Mirek Huptych, spisovateľ a výtvarník
 • Prof. PhDr. Vladimír Labáth, PhD., psychoterapeut, liečebný pedagóg
 • Dr.Tamar Hazut
 • Mgr. Andrea Orosová, PhD., liečebná pedagogička, arteterapeutka
 • PhDr. Evžen Perout, arteterapeut
 • Doc. PaedDr. Jan Slavík, PhD., arteterapeut, pedagóg
 • Ján  Šicko, akad. sochár, výtvarník, pedagóg
 • Prof.PaedDr.Jaroslava Šicková – Fabrici, akad.soch., PhD., výtvarníčka, arteterapeutka
 • Doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD., psychiater, psychoterapeut

Priebeh štúdia:

Predpokladané zahájenie: apríl 2016

Víkendové stretnutia

Miesto konania: Bratislava

Počet: 6 víkendových stretnutí

Rozsah víkendových stretnutí:
piatok 8.00 do cca 19.00
sobota  8.00 do cca 19.00

Sústredenia

Miesto konania: mimo Bratislavy, miesto bude včas oznámené

Počet: 2 sústredenia

Rozsah: každé po 7 dní

Poplatky za štúdium:

Poplatok za celé štúdium (260 hodín)  1800,- Euro. Poplatok za štúdium zahŕňa odmenu pre lektorov, prenájom miestností, výtvarný materiál (papiere, farby, hlina, kameň, dláta, štetce, vypaľovanie v keramickej peci), ako aj administratívne a manipulačné náklady organizátora, tlmočenie z anglického jazyka. Cena nezahŕňa cestovné, stravné a ubytovacie náklady pre  účastníkov kurzu  Poplatok je možné uhrádzať aj v splátkach, pričom výška prvej splátky je 1.000,- EUR a je splatná pred začiatkom štúdia v termíne, ktorý bude spresnený v zmluve o štúdiu.

Informácie o prijímacom konaní

termín záväzného podania prihlášky: do 31.1.2016

termín zverejnenia výsledkov o prijatí / neprijatí na štúdium: 28.2.2016

Podmienky prijatia  pre uchádzačov:

Záujemcovia o absolvovanie štúdia arteterapie pošlú na adresu OZ Terra therapeutica – Inštitút vzdelávania v arteterapii,  Rajtákova 50, 841 03 Bratislava, SR

 • záväznú prihlášku, vyplnenú a podpísanú,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (25,- Euro)*
 • profesijný životopis v rozsahu 1-2 strany
 •  motivačný list, vysvetľujúci motívy záujemcu o štúdium
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

O prijatí na kurz rozhoduje prijímacia komisia Inštitútu vzdelávania v arteterapii na základe posúdenia splnenia  podmienok prijímacieho konania.

Prijímacia komisia vyberie zo záujemcov tých, ktorí spĺňajú kritéria pre prijatie a náležite prejavia záujem a motiváciu pre absolvovanie tohto kurzu, a to na základe predložených podkladov.

Inštitút vzdelávania v arteterapii si vyhradzuje právo pozvať niektorých uchádzačov na osobný pohovor, termín a miesto konania bude oznámený vybraným záujemcom vopred.

V prípade uvoľnenia miesta v kurze arteterapie Inštitút vzdelávania v arteterapii ponúkne uvoľnené miesto záujemcovi, ktorý sa v záverečnom hodnotení prijímacieho konania umiestnil ako ďalší v poradí.

Inštitút vzdelávania v arteterapii oznámi všetkým úspešným uchádzačom, ktorí nebudú v tomto roku prijatí z dôvodu nedostatku miesta, otvorenie ďalšieho ročníka kurzu s tým, že ich záväzné prihlášky budú posudzované prednostne.

Prihláška na stiahnutie: TU.