Občianske združenie Terra therapeutica je mimovládna nezisková organizácia. Slovo Terra má viacero významov. Terra v latinskom jazyku znamená hlina, zem, ale aj územie. V spojení so slovom therapeutica nadobúda význam liečivá hlina, zem, ale takisto liečivé územie. Za liečivý fenomén je považovaná v tomto kontexte hlina, ale aj umenie ako také. Jeho potenciál chápeme nielen ako esteticko-úžitkový, ale aj výchovný, sociálny, terapeutický, teda presahujúci všeobecné chápanie poslania umenia.

Teoretické východisko, z ktorého centrum Terra therapeutica vychádza pri svojej práci s deťmi a mládežou, je intervencia umením – arteterapia. Arteterapia je liečebnopedagogická metóda – súbor postupov a umeleckých techník, ktoré majú za cieľ rozšíriť alebo zmeniť pole pôsobenia vedomia, vrátane sebavedomia klienta, zmeniť zaužívané vzorce jeho správania, prípadne budovať chýbajúce schopnosti, a tým prispieť k jeho lepšej adaptácii a sociálnemu začleneniu. Hlavným cieľom arteterapie je znovuvybudovať a obnoviť v človeku to, čo mu je prirodzene dané, teda byť kreatívnym, spontánnym, vedieť sa dorozumieť – komunikovať s okolitým svetom a chápať život v jeho súvislostiach. Vychádza teda z predpokladu, že zmeny, ktoré sa udejú počas tvorby v bezpečnom prostredí arteterapeutického vzťahu, predchádzajú zmeny v osobnom živote klienta.
Umelecká činnosť v arteterapeutickom rámci sleduje na rozdiel od procesu umeleckej tvorby, kedy je dôležitý výsledok, výtvarný produkt, umelecké dielo, primárne proces tvorby, ktorý je sám o sebe očistný, katarzický, liečebný.

Kedy a prečo vzniklo OZ Terra therapeutica?
Združenie vzniklo v januári 2000 ako prirodzený výsledok niekoľkoročnej snahy jeho zakladateľov z oblasti umenia, liečebnej pedagogiky, psychológie a medicíny – prepojiť svoje aktivity v oblasti arteterapie, etablovať štúdium arteterapie a následne profesiu arteterapeut na Slovensku.