1. Praktická arteterapia s klientami
Náplňou arteterapeutických stretnutí je v prvom rade práca s hlinou, ale aj s inými výtvarnými materiálmi. Poskytujeme svoje služby 3 dni v týždni okrem prázdnin a sviatkov.
Pracujeme skupinovou individuálnou formou, podľa potreby klientov. Ďalšou z foriem jerodinná arteterapia.

Našimi klientami sú:

  • deti a dospelí s mentálnym postihnutím
  • deti so sluchovým postihnutím
  • deti slabozraké a nevidiace
  • deti so špecifickými výchovnými problémami
  • deti s poruchami učenia a správania
  • autisti
  • telesne postihnutí jedinci
  • mladí ľudia s psychiatrickými diagnózami
  • týrané a zanedbávané deti
  • zdravé deti

U všetkých sa snažíme o rozvoj prosociálneho správania, vedomostí, zručností, jemnej motoriky, zmyslov, kognície, priestorového vnímania, pozornosti, fantázie, sebahodnotenia a sebavedomia.

2. Poradenstvo pre rodičov
Okrem poradenstva z našej strany, sa rodičia majú možnosť stretnúť v Centre s ostatnými rodičmi postihnutých detí, vymeniť si skúsenosti, vzájomne sa podporiť a poradiť si.

3. Organizovanie pravidelných arteterapeutických seminárov, výcvikov, workshopov a prednášok pre odborníkov z pomáhajúcich profesií.
Organizovanie týchto aktivít vychádza z potrieb ľudí, ktorí nás oslovujú a majú o spôsob našej práce záujem.

4. Poskytovanie možnosti praxe pre študentov VŠ
Do Centra prichádzajú študenti odboru liečebná pedagogika PdFUK, psychológia FFUK, VŠMU v Bratislave, odboru psychológia a sociálna práca Trnavskej Univerzity.
Študenti sa majú možnosť o činnosti Centra dozvedieť formou exkurzií, majú možnosť pod supervíziou pracovať s deťmi. Výsledky svoje práce spracúvajú v diplomových prácach.

5. Vydávanie arteterapeutického časopisu
V auguste roku 2002 vyšlo prvé číslo občasníku o arteterapii. V súčasnosti pripravujeme nové číslo.